Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2016

Poniedziałek, 10 października 2016 r. / October 10th, 2016, Monday
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants
10.00 Otwarcie Konferencji / Opening ceremony of the Conference

 

Otwarcie obrad i powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

Prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki, Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dean of Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow

Prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk, Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Director of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow

 

 

10.15 – 12.00 Sesja 1 / Session 1

 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych / Conditions for the development of entrepreneurship in spatial systems

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce / Academic entrepreneurship and innovation in Poland

Prof. US dr hab. Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Prof. dr Iryna Kibych (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce – studium przypadku / Attitudes of high school diploma graduates toward the labour market. Szczecin and Chernivtsi – case study

Dr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Wykształcenie absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w województwach / Specialisations of university graduates and changes in the labour market in the voivodeships

Dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Multilevel model of entrepreneurship internal development of small and medium-sized enterprises

Dr inż. Danuta Janczewska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska), Koncepcja modelu biznesowego opartego na wiedzy w kreowaniu postaw przedsiębiorczych w mikroprzedsiębiorstwie / The conception of business model based of knowledge in creation of entrepreneurship attitude in microenterprise

Dyskusja / Discussion

 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa / Coffee break
12.30 – 14.45 Sesja 2 / Session 2

 

Dr Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Przedsiębiorczość i motywy osiedlania się Polaków w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin po stronie niemieckiej. Studium przypadku miejscowości Löcknitz / Entrepreneurship and motives for Polish settlement in the German part of functional area the City of Szczecin. Case Study of town Löcknitz

Dr Anita Kulawiak (Uniwersytet Łódzki, Polska), Przedsiębiorczość w małych miastach regionu łódzkiego w ocenie właścicieli firm / Entrepreneurship in small towns in the region of Lodz

Dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Monitorowanie zmian społeczno-ekonomicznych przez Regionalne Obserwatoria Terytorialne i jego rola w rozwoju przedsiębiorczości / The monitoring of socio-economic changes by Regional Territorial Observatories and its role in the development of entrepreneurship

Dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość i kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej / Entrepreneurship and development of urban public spaces

Dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rozwój handlu i usług w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Krakowa – Nowej Huty / Development of trade and services in the opinion of microentrepreneurs on the example of Nowa Huta, Kraków

Mgr Wojciech Sadkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Ewolucja rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach / The evolution of quality costs calculation in companies

Dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Pozycja prawna przedsiębiorcy na gruncie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare / Legal position of an entrepreneur on the ground of the Timeshare Statute of 16th September 2011

Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta w transakcjach kredytowych / Consumer safety in the loan contracts

Dyskusja / Discussion

 

14.45 – 15.30 Przerwa obiadowa / Lunch
15.30 – 18.00 Sesja 3 / Session 3*

 

Prof. UP dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość w obszarach recepcji turystycznej – wybrane problemy / Entrepreneurship in tourism destinations – selected issues

Ass. prof. dr Liudmila Fakeyeva, ass. prof. dr Maryna Barouka (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Tourism industry and HoReCa in Belarus: trends, challenges and recommendations for development

Dr Małgorzata Kozłowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Uwarunkowania rozwoju turystyki we współczesnej Gruzji / Conditions of tourism development in modern Georgia

Dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), doc. dr Mykhailo Hamkalo (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina)Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Ukraińskich / Development and functioning of ski resorts in the Ukrainian Carpathians Mts.

Dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola turystyki w rozwoju obszarów transgranicznych. Przykład Euroregionu Niemen / The role of tourism in the development of cross-border areas as an example of the Euroregion Neman

Dr Kamila Ziółkowska-Weiss, dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe) / The Influence of Entrepreneurship of the Residents and Local Government Authorities on Increasing Tourist Attractiveness of the Region as Exemplified by the Commune of Susiec

Dr Agnieszka Brzosko-Sermak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Airbnb – przedsiębiorczość bazująca na walorach turystycznych. Przykład Krakowa / Airbnb – entrepreneurship based on the tourist attractions. An example of Kraków

Dr Ewa Grabińska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Rola i znaczenie portu lotniczego dla rozwoju lokalnego i regionalnego / The role and significance of the airport for local and regional development

Dr Mariola Tracz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddz. Kraków, Polska), dr Radosław Uliszak, dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska), Rozwój agroturystyki w województwie podkarpackim w świetle uwarunkowań międzynarodowych i wewnętrznych / The development of agritourism in Podkarpackie voivodeship in the light of international and domestic conditions

Prof. dr Leonid Gaydukevich (Belarusian State University, Minsk, Belarus), The main factors of agroecotourism development in Belarus

Dyskusja / Discussion

 

18.00 – 18.15 Przerwa kawowa / Coffee break
18.15 – 20.00 Sesja 4 / Session 4*

 

Dr Andrzej Sztando (Wrocław University of Economics, Poland), Local entrepreneurship in supra-local perspective of local development strategic governance. The case of Polish small towns

Mgr Wojciech Kiljańczyk (SPIN-US Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, Polska), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości w partnerstwie samorządu, nauki i biznesu / Enterprise development programming in partnership with local government, science and business

Dr Monika Niedziółka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska), Przedsiębiorczość władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej / Entrepreneurship local authorities in the field of renewable energy

Mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wpływ środków UE na rozwój lokalny – studium przypadku powiatu miechowskiego / The impact of EU funds on the development of the local county Miechów

Mgr Ewa Telega (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, Polska), Wykorzystanie walorów naturalnych jako przejaw oddolnej przedsiębiorczości w gminie Rymanów / The use of natural resources as a means of environmental entrepreneurship in a local region of Rymanow

Mgr Agata Kurek-Obrocka (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Polska), Baza rekreacyjno-sportowa i jej funkcjonowanie w mieście przemysłowym (na przykładzie Gliwic) / Leisure and sport facility base and its functioning in an industrial city (on the example of Gliwice)

Prof. dr Irina Rodionova (Peoples Friendship University of Russia), Factors of formation and features of the development of industrial clusters in the Kaluga region of Russia

 

Dyskusja / Discussion

 

20.30 Uroczysta kolacja – Restauracja Boscaiola, ul. Szewska 10, Kraków / Gala Dinner – Boscaiola Restaurant, 10 Szewska Str., Kraków

 

Wtorek, 11 października 2016 r. / October 11th, 2016, Tuesday
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników 9. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Registration of participants of 9th Conference of Entrepreneurship Teachers
10.00 Otwarcie 9. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Opening of the 9th Conference of Entrepreneurship Teachers
10.15 – 12.30 Sesja 5 / Session 5*

 

Prof. UP dr hab. Janina Pach, dr Renata Śliwa, dr Katarzyna Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zarys problematyki ekonomii społecznej jako propozycji podejścia do wzmacniania dobrobytu gospodarczego / Social Economics as a proposal of fostering economic well-being. The outline of the problem

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk (Politechnika Gdańska, Polska), Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej / How to teach engineers’ the entrepreneurship? The case study of Gdansk University of Technology

Mgr Tomasz Gładysz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, Polska), Działalność edukacyjna uczelni ekonomicznych w wirtualnej przestrzeni Internetu –  podejście modelowe / Educational activities of economic universities in the virtual space of the Internet – model approach

Dr Tomasz Czech (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska), dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr inż. Aleksandra Szkudlarek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska), Edukacja dla Innowacji – Mulitdyscyplinarne Naukowe Warsztaty Projektowe dla Studentów i Doktorantów / Education for Innovation – Multidisciplinary Scientific Design Workshop for Students and PhD Students

Dr Renata Anisiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska), Przemiany w szkolnictwie zawodowym w Gdyni w XXI w. / Changes in vocational education in Gdynia in the 21st century

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Instytucjonalne uwarunkowania poziomu kształcenia na szczeblu szkolnictwa podstawowego i średniego w Małopolsce w ujęciu historycznym / Institutional determinants of the level of education at primary and secondary education in Malopolska in historical perspective

Mgr Piotr Wróbel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Klasy uniwersyteckie oraz podstawy przedsiębiorczości wsparciem w wyborze drogi zawodowej uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących / Supportive role of academic classes and the basics of entrepreneurship in the choice of future career paths among secondary school students in Kraków

Igor Konarski, Mikołaj Szustakiewicz, Szymon Łojewski, Jakub Łach, Michał Chohura (Liceum w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, Polska), Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej strefą konstruktywnego myślenia / Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej as a zone of constructive thinking

Dyskusja / Discussion

 

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa / Coffee break
13.00 – 14.15 Sesja 6 / Session 6*

 

Dr hab. Nora Katona (Eötvös Lóránd University, Budapest; EduNet Foundation, Budapest, Hungary)Assessment strategies and evidence-based interventions – RLG

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał, dr Agnieszka Świętek (Pedagogical University of Cracow, Poland), Developing entrepreneurial competencies between initial and final self-assessment of RLG project participants

Marta Hampel, Nicole Berger (Euro Training Centre, Munich, Germany), The German way to Reach the Lost Generation

Cath McGlynn (Train d’UP, Menstrie-Manchester-London, United Kingdom), Developing the entrepreneurial competences of young people and using the “Train the Trainer” workshops of the RLG project

Dyskusja / Discussion

 

14.15 – 15.00 Obiad / Lunch
15.00 – 16.00 Sesja 7 / Session 7

 

Dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (Uniwersytet Wrocławski/ Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej, Polska), Idea tutoringu nowym paradygmatem edukacji / The idea of tutoring as a new paradigm of education

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość w szkole w warunkach reformy systemu edukacji – głos w dyskusji nad kierunkami zmian / Entrepreneurship in school in the conditions of the education system reform – a voice in the discussion on the directions of change

Dyskusja specjalna “Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w Polsce w warunkach reformy systemu oświaty” i dyskusja podsumowująca / Special discussion “Entrepreneurship Education in Poland during the reform of education system” & summary discussion

 

16.00 – 16.15 Zakończenie Konferencji / Closing ceremony of the Conference
16.15 – 17.30 Warszaty dla nauczycieli / Workshop for teachers

 


Możliwości kształtowanie postaw przedsiębiorczych z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” / Possibilities of entrepreneurial attitudes development using the „PowerPlayer” game
prowadzący / trainers –  dr Wioletta Kilar, mgr Marcin Semczuk

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)*

*prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach w rejestracji w I lub II dniu konferencji.

* Simultaneous interpreting from English to Polish and Polish to English will be available during sessions:
  3-4 (Monday) and 5-6 (Tuesday).

 

Szczegółowy program konferencji do ściągnięcia TU, lub poprzez kod QR.