Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2017

Poniedziałek, 9 października 2017 r. / October 9th, 2017, Monday
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants
10.00 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. prof. W. Danka) / Opening ceremony of the Conference (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Otwarcie obrad i powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dean of Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow

 

10.30 – 12.00 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 1 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rola przedsiębiorczości w procesie kształtowania układów regionalnych / The role of entrepreneurship in the process of shaping regional systems

prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Pomiar innowacyjności regionów na przykładzie Małopolski / Measuring the innovativeness of regions on the example of Małopolska

dr Tomasz Rachwał, dr Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Rola przedsiębiorczości w strategii rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego / The role of entrepreneurship in the regional development strategy on the example of Małopolska Voivodeship

mgr Monika Borgiasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zasoby ludzkie i ich wpływ na przedsiębiorczość z perspektywy regionu (na przykładzie Małopolski) / Human resources and their impact on entrepreneurship from the perspective of the region (on the example od Małopolska)

dr Maria Urbaniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Rola przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju / The role of entrepreneurship in the context of sustainable development

Dyskusja / Discussion

 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa / Coffee break
12.30 – 14.15 Sesja 2 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 2 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość międzynarodowa w teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa / International entrepreneurship in the theory of corporate internationalization

mgr Wojciech Sabat, dr Tomasz Pilewicz (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Polska), Decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw – aspekt behawioralny w badaniach empirycznych / Business location decision – behavioural aspect in empirical research

dr inż. Danuta Janczewska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska), Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP / Process of Mangement of Knowledge Resources in Logistics Activity in SMEs

dr Anna Tobolska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie: strategie budowania potencjału wiedzy pracowników na przykładzie systemu szkoleń zawodowych w polskiej filii koncernu międzynarodowego / Entrepreneurship in the enterprise: strategies for building employee knowledge potential on the example of a vocational training system in the Polish branch of the international company

dr Sebastian Wacięga (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Polska), mgr Piotr Wróbel (AGH w Krakowie, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Dyfuzja innowacji edukacyjnych w regionach. Dwa modele działań na rzecz przedsiębiorczości: systemowy (odgórny) i pomocniczy (oddolny) / Diffusion of innovations in regions. Two models of entrepreneurship education support: Based on institutional system (top-down model) and based on supported grassroots initiatives (bottom-up model)

dr Witold Nowiński (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska),  Mohamed Yacine Haddoud (University of Plymouth, United Kingdom), Drahoslav Lančarič (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia), Dana Egerová (University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic), Csilla Czeglédi (Szent István University, Godollo, Hungar), Edukacja przedsiębiorczości, płeć a intencje przedsiębiorcze studentów z krajów wyszehradzkich / Entrepreneurship education, gender and entrepreneurial intentions of university students in Visegrad countries

Dyskusja / Discussion

 

14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch
15.00 – 17.00  Sesja 3A (Audytorium im. Prof. W. Danka)  / Session 3A (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Tomasz Tadeusz Brzozowski (Uniwersytet Wrocławski / Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, Polska), Gospodarcze szanse Polski w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku / The economic opportunities of Poland in the context of the New Silk Road

dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska),Energetyka słoneczna jako czynnik rozwoju regionów w Polsce / Solar power as a factor in the development of regions in Poland

mgr Natalia Jaśkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska), Pozarolnicza przedsiębiorczość indywidualna w gminach subregionu sądeckiego / Non-agricultural individual entrepreneurship in communes of sądecki subregion

dr Anita Kulawiak (Uniwersytet Łódzki, Polska), Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego miasta. Studium Konstantynowa Łódzkiego / Entrepreneurship in the opinion of the inhabitants of the small town. Konstantynów Łódzki Study

dr Kamila Ziółkowska-Weiss, prof. UP dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej / City tourism profile between students in the Visegrad Countries

dr Agnieszka Brzosko-Sermak, dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy Zdroju / The importance of tourism in the development of Krynica Zdrój

dr Paweł Struś, dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Wykorzystanie narzędzi GIS w kreowaniu lokalnych usług turystycznych. Możliwość rozwoju paralotniarstwa w Beskidach / GIS tools designed to describe local tourist services. Localisation of paragliding sports in the Beskidy Mountains

 

15.00 – 16.30 Sesja 3B (sala 532)  / Session 3B (room 532)

 

dr Anna Irena Szymańska, dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Preferencje użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru miejsca dokonywania zakupów / Krakow urban space users’ preferences concerning the site selection of the purchasing

mgr Monika Noviello (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Projekt rewitalizacji dzielnicy Bagnoli jako czynnik wzrostu gospodarczego Neapolu / Revitalisation of the Bagnoli district as a factor of economic growth in Naples

mgr Agata Kurek-Obrocka (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Polska), Nowe oblicze Górnego Śląska w świetle procesów rewitalizacyjnych / The new face of Upper Silesia in the light of revitalisation processes

mgr inż. Mateusz Ćwikła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Badanie przekazów medialnych z zakresu ochrony środowiska – analiza treści na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Study of media coverage of environmental issues – analysis of content on the example of Świętokrzyskie Voivodeship

 

15.00 – 17.00 Warsztaty dla nauczycieli (s. 431) / Workshop for teachers (room 431)

 

Uczeń i startup. Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach średnich / Student and startup. How to use industry business simulations to teach entrepreneurship

Prowadzący / trainerWojciech Pitura (Prezes Revas sp. z o.o., Polska)

 

17.00 – 17.15 Przerwa kawowa / Coffee break
17.15 – 19.15 Sesja 4A (Audytorium im. Prof. W. Danka)  / Session 4A (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Odrodzenie funkcji turystycznej regionu – studium przypadku Puerto Plata / The rejuvenation of tourism in Puerto Plata

prof. UP dr hab. Peter Čuka, prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Możliwości rozwoju turyzmu w regionie Žilina na tle przemysłu samochodowego / Opportunities for tourism development in the Žilina region in background of the automobille industry

dr Bohuslava Gregorová (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Tourism as an Instrument of the Economic Development of Banská Bystrica Self-Governing Region

mgr Kamila Płazińska, prof. UP dr hab. Bożena Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości w regionie / Cultural heritage of Podkarpacie as an important element of entrepreneurship development in the region

dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Polska), Mariola Tracz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, Polska), Radosław Uliszak (VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce – ujęcie modelowe / Development of agritourism in South-Eastern Poland – model approach

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce / Entrepreneurship as a factor in the development of the Camino de Santiago in Poland

Ass. prof. dr Liudmila Fakeyeva (Belarusian State University, Minsk, Belarus), Segmentation of Minsk city tourist product

Dyskusja / Discussion

 

 

17.15 – 19.00 Sesja 4B (Room 532)  / Session 4A (Room 532)

 

dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Aktywność zawodowa ludności Krakowa na początku XX w. / Professional activity of the population of Cracow at the beginning of the 20th century

dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Udział biur informacji gospodarczej w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych konsumentów / The role of economic information bureaus in exchange system of consumer economic data

dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Spółdzielnie jako podmioty integrujące środowiska gospodarcze – perspektywa prawna / Cooperatives as entities which integrates economic environments – legal view

mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce / Development of catering companies in Poland

mgr Wojciech Sadkowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska), Dotychczasowe modele rachunku kosztów jakości i ich zastosowanie / Existing models of quality costs calculation and their application

 

    

20.00 Uroczysta kolacja konferencji i jubileuszowego zjazdu nauczycieli przedsiębiorczości


– Restauracja Wesele, Rynek Główny 10, Kraków
Conference and Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers Gala Dinner
– Wesele Restaurant, 10, Main Market Square,  Kraków

 

Wtorek, 10 października 2017 r. / October 10th, 2017, Tuesday
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników 10. Jubileuszowego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Registration of participants of 10th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers
9.00 Otwarcie 10. Jubileuszowego Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Opening of the 10th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers
9.15 – 11.15 Sesja 5 / Session 5

 

dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich w świetle wskaźników TEA i EEA a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości / Entrepreneurship in European countries in the light of the TEA and EEA indicators and models of entrepreneurship education in selected European countries

prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Wioletta Kilar, prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Ewaluacja narzędzia szkoleniowego dla nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów w świetle założeń projektu ReCall / Evaluation of the training tool for teachers in developing entrepreneurial competences among learners in light of the ReCall project

dr Agnieszka Świętek, dr Wioletta Kilar, prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia ich kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG / Situation of NEETs in Poland and proposals for developing their entrepreneurial competences in the light of the results of the RLG project

mgr Wojciech Pitura, dr Marta Czyżewska, mgr Elżbieta Szczepaniak (Revas sp. z o.o., Polska)Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach średnich z wykorzystaniem branżowych symulacji biznesowych / Teaching entrepreneurship in secondary schools using industry business simulations

mgr Janusz Pociecha (II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, Polska), Ekonomia i zdrowie – Miniprzedsiębiorstwo „Witaminki Mickiewicza” / Economics and Health – Mini-Company „Witaminki Mickiewicza”

mgr Monika Bartos (XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Prezentacja narzędzi dydaktycznych opracowywanych podczas projektu Erasmus+ „Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk w zrestrukturyzowanej przestrzeni” / A presentation of educational tools being developed as part of the Erasmus+ project „My Microregion in Macro-Europe. A Young European in Restructured Space”

inż. Luis Brusa (Fundacja Leader100, Argentyna – Polska), Leader100 – rozwój kompetencji menedżerskich I przywódczych u uczniów / Leader100 – development of managerial and leadership competencies in pupils

Dyskusja / Discussion

 

11.15 – 11.45 Jubileuszowa przerwa kawowa / Jubilee coffee break
11.45 – 13.15 Sesja 6 / Session 6

 

dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska), Promocja szkoły w środowisku jako kompetencja kierownicza w zakresie organizacji i zarządzania oświatą / Promotion of the school as a managerial competence in the organization and management of education

prof. UP dr hab. Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Kariera zawodowa nauczycieli – nie tylko podstaw przedsiębiorczości – w warunkach reform systemu edukacji: zarys stanu badań / Professional career of teachers – not only those of entrepreneurship – in the context of education system reforms: an overview of existing research

dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), mgr inż. Zygmunt Kawecki (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Polska) mgr Piotr Wróbel (AGH w Krakowie, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej / Entrepreneurship education in secondary schools in the new core curriculum

mgr Piotr Wróbel (AGH  w Krakowie, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), mgr Zygmunt Kawecki (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie), Cele i treści kształcenia sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji w szkole podstawowej w świetle nowej podstawy programowej / The objectives and teaching content conducive to the formation of entrepreneurial attitudes in pre-school and primary education in the new core curriculum

mgr Zygmunt Kawecki (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Polska), dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), mgr Piotr Wróbel (AGH w Krakowie, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Polska), Konsultacje społeczne nowej podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości / Public consultations on the new core curriculum of basics of entrepreneurship

Dyskusja / Discussion

 

13.15 – 13.30 Zakończenie Konferencji Closing ceremony of the Conference
13.30 – 14.15 Obiad / Lunch
14.15 – 14.45 Warsztaty dla nauczycieli / Workshop for teachers*

 

Leader100: program rozwoju kompetencji uczniów – doświadczenia w zakresie wykorzystania w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły” / Leader100: pupils’ competencies development program – experience in using in the educational program of the school

prowadzący / trainer – inż. Luis Brusa (Prezes Fundacji Leader100, Argentyna – Polska)

 

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa / Coffe break
15.00 – 18.00 Warsztaty dla nauczycieli projektu ReCall / ReCall workshop for teachers (multiplier event)*

 

ReCall – narzędzie szkoleń on-line dla nauczycieli w zakresie wykorzystania materiałów edukacyjnych do rozwijania kompetencji osobistych i społecznych uczniów / ReCall – on-line training tool for teachers in the use of educational materials for the development of self- and social competencies of pupils

wykład wprowadzający / introductory lecture: prof. UP dr hab. Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

prowadzący / trainers – dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

* warsztaty dla nauczycieli, którzy zgłosili chęć uczestnictwa / workshops for teachers who declared participation

 

 

Programs of previous conferences can be found in the section PREVIOUS CONFERENCES.