Przejdź do menu Przejdź do treści

Program konferencji – 2015

Poniedziałek, 5 października 2015 r. / Monday, October 5th, 2015
9.00 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants
10.00 Otwarcie Konferencji / Opening ceremony of the Conference

 

Otwarcie obrad i powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers

Prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki, Prodziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w imieniu władz Uczelni i Wydziału / Vice-Dean of Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow on behalf of the authorities of University and Faculty

Prof. UP dr hab. Krzysztof Bąk, Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Director of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow

 

10.15 – 12.15 Sesja 1 / Session 1

 

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych / Entrepreneurship in the development of local systems

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny i lokalny: przegląd literatury i wyników badań empirycznych / Entrepreneurship in local and regional development: review of the literature and empirical research

Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (Politechnika Gdańska), dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wskaźniki przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski – zróżnicowanie w czasie i przestrzeni / Indicators of entrepreneurship in the Polish territorial units – the diversity across time and space

Dr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Poziom przedsiębiorczości w gminach województwa wielkopolskiego / The level of entrepreneurship in the municipalities of the Wielkopolskie voivodship

Dr inż. Janina Wrońska-Kiczor (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego Entrepreneurship as a factor of development of the voivodship Świetokrzyskiego of rural areas

Mgr Celina G. Gabińska (Uniwersytet w Białymstoku), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego Conditions for development of human capital in rural areas of the Podlaskie voivodeship

Dyskusja / Discussion

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45 – 14.30 Sesja 2 Session 2

 

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański (Politechnika Krakowska), Metropolizacja przedsiębiorstw czy przedsiębiorczość lokalna? Metropolization of companies or local entrepreneurship?

Prof. dr hab. Ivan Pirozhnik (Akademia Pomorska w Słupsku), Rozwój drobnej przedsiębiorczości na Białorusi i cechy jej układu przestrzennego Small business development in Belarus and characteristics of its spatial system

Dr Ridvan Erdoğan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey), The rapid development of Organized Industrial Zone in Van (Turkey)

Mgr Liwiusz Wojciechowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Ekonometryczne modelowanie zależności pomiędzy produktywnością i otwartością gospodarek. Przypadek krajów Grupy V4 Empirical verification of dynamic dependences between productivity and economy openness. The case of Visegrad Countries

Dr Wioletta Kilar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Technopolie jako miejsca lokalizacji korporacji informatycznych Technopolie as places of the location of IT corporations

Dr inż. Danuta Janczewska (Społeczna Akademia Nauk, Łódź), Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie kształtowania przedsiębiorczości / Management of knowledge in micro enterprise in aspect of creating of entrepreneurship

Dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zachowania konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Consumers’ behavior at the markets in Nowa Huta

Dyskusja / Discussion

 

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa / Lunch
15.30 – 17.45 Sesja 3 Session 3

 

Prof. UP dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wykorzystanie internetu przez gestorów schronisk górskich w Polsce do pozyskiwania gości / The use of Internet by operators’ of mountain huts in Poland to attract guests

Dr Kinga Krzesiwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Gospodarcze aspekty turystyki narciarskiej Economic aspects of ski tourism

Dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju turystyki w wybranych gminach na Roztoczu / Entrepreneurship as a factor of tourism development in selected municipalities on Roztocze

Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Lokalne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk małopolskich na przykładzie Krynicy-Zdroju / Local conditions for spa development in Malopolska on the example of Krynica-Zdroj

Dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr Mariola Tracz (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie), dr Radosław Uliszak (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego Conditions for development of entrepreneurship in rural areas on the example of agritourism farms in Malopolska

Dr Liudmila Fakeyeva, dr Aliaksei Shadrakov (Belarusian State University, Minsk), Demographic potential as a factor of rural tourism development in the Republic of Belarus

Doc. dr Nazar Kudła (Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina), dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Infrastruktura turystyczna jako czynnik rozwoju turystyki Żydów na obszarze Beskidów Wschodnich, Ukraina (skłon północny) The tourist infrastructure as a factor of Jewish tourism development of the Eastern Beskidy Mts., Ukraine (northern slopes)

Dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ekonomiczne i społeczne skutki rozwoju turystyki hazardowej w Makau / Economic and social consequences of gambling tourism development in Macau

Dyskusja / Discussion

 

17.30 – 18.00 Przerwa kawowa / Coffee break
18.00 – 19.15 Sesja 4 Session 4

 

Dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami / The role of geoinformation in partnership between local government units and business

Dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Warunki przepływu pomocy publicznej do podmiotów gospodarczych w ujęciu polskiego prawodawstwa / Conditions of flowing of public aid to economic agents in terms of Polish legislation

Dr Andrzej Tokarski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Upadłość jako podstawowa instytucja gospodarki rynkowej / Bankruptcy as a basic institution of market economy

Mgr Bartłomiej Patkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przestrzenne uwarunkowania rynku usług prawniczych w województwie małopolskim Spatial conditions of the legal services market in the Małopolskie voivodeship

Dyskusja / Discussion

 

19.45 Uroczysta kolacja / Gala Dinner – Restauracja Biała Róża, Kraków, ul. Straszewskiego 16

 

Wtorek, 6 października 2015 r. / Tuesday, October 6th, 2015
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników 8. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Registration of participants 8th Conference of Entrepreneurship Teachers
10.00 Otwarcie 8. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Opening of the 8th Conference of Entrepreneurship Teachers
10.15 – 12.15  Sesja 5 Session 5

 

Dr Danuta Piróg (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań Determinants of individual entrepreneurship: an outline of the current state of research

Dr Adam Stecyk (Uniwersytet Szczeciński), Odpowiedzialność interesariuszy procesów kształcenia za poziom jakości usług edukacyjnych Responsibility of learning processes stakeholder for the level of quality of educational services

Dr Jacek Strojny, mgr Michał Chodorek (Politechnika Rzeszowska) , Badanie przedsiębiorczych preferencji studentów studiów magisterskich Research of entrepreneurial preferences of students of graduate studies

Dr Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska), Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości – na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej The effectiveness of educational programs in entrepreneurship – based on a case study of the Warsaw University of Technology

Dr Mariusz Makowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Determinanty przedsiębiorczości oczami nauczycieli, studentów i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective / Determinants of entrepreneurship through the eyes of teachers , students and entrepreneurs. Conclusions and practical guidelines from The Perspective program

Dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocena podstaw przedsiębiorczości przez uczniów andrychowskich szkół ponadgimnazjalnych The basics of entrepreneurship  evaluation by the students of upper secondary schools in Andrychów

Mgr Agata Poczmańska, mgr Roksana Pierwieniecka (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Kształcenie przedsiębiorczości w szkołach zawodowych / Entrepreneurship education in vocational education and training

Mgr Michał Furmanik (IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie), Kogo uczymy przedsiębiorczości? / Who do we teach entrepreneurship?

Dyskusja / Discussion

 

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa / Coffee break
12.45– 14.30 Sesja 6 Session 6

 

Bożena Witowska (Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy Sącz), Kapitał społeczny jako wartość dodana w edukacji ekonomicznej młodzieży / Social capital as an added value in economic education of youth

Mgr Krystian Sowislok (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu), Rola Zabrzańskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości The role of Zabrze Centre for Supporting Entrepreneurship in developing local entrepreneurship

Dr Danuta Piróg, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Diagnoza predyspozycji zawodowych i potencjału przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem narzędzia e-ZAMEK Diagnosis of professional predispositions and entrepreneurial potential of students with using e-ZAMEK tool

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar, dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Koncepcja diagnozy i kształtowania postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach europejskiego projektu RLG (Reaching the Lost Generation) / The concept of diagnosis and development of entrepreneurial attitudes based on instruments developed within the framework of the EU project RLG (Reaching the Lost Generation)

Prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Ocena kompetencji uczestników warsztatów w projekcie europejskim RLG („Reaching the Lost Generation”) / The assessment of workshop participants’ competencies in the EU project RLG („Reaching the Lost Generation”)

Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar, dr Agnieszka Świętek, mgr Marcin Semczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów gimnazjum z wykorzystaniem gry „PowerPlayer” wypracowanej w ramach międzynarodowego projektu SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”) / Development of entrepreneurial attitudes with regard to the principles of sustainable development among lower secondary school students using the „PowerPlayer” game developed within the international project SUSEN („Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools”)

Dyskusja / Discussion

 

14:30 – 15.00 Dyskusja specjalna “Współczesne problemy edukacji w zakresie przedsiębiorczości” i dyskusja podsumowująca / Special discussion “Contemporary problems of entrepreneurship education” & summary discussion
15.00 – 15.15 Zakończenie Konferencji / Closing ceremony of the Conference
15.15 – 16.00 Obiad / Lunch