Przejdź do treści

Program

Poniedziałek, 7 października 2019 / Monday, 7 October 2019
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Opening ceremony (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers – prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał (Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego)

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Krakow

Powitanie uczestników przez przedstawicieli współrganizatorów, patronów i partnerów konferencji / Opening and welcome address by representatives of the co-organizers, patronage institutions and partners of the conference

 

10:30 – 12:00 Sesja 1 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 1 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym / The role of entrepreneurship education in the socio-economic and cultural development

prof. dr hab. Henryk Bieniok (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach), Stan oraz perspektywy rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości osobistej młodego pokolenia / Condition and perspectives of education development in the field of personal entrepreneurship in a young generation

dr hab. Beata Jamka (naukowiec niezależny), Edukacja dla przedsiębiorczości oparta na ekonomii behawioralnej / Entrepreneurship education based on behavioral economics

dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w edukacji / Entrepreneurship as a key competence in education

dr Hanna Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Edukacja dla przedsiębiorczości 4.0. – ­szanse i wyzwania / Education for entrepreneurship 4.0. – opportunities and challenges

Dyskusja / Discussion

 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa / Coffee break
12:30 – 14:00 Sesja 2A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 2A (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. SGH dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Krystyna Leszczewska (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), dr Joanna Sadkowska (Uniwersytet Gdański), dr Beata Żelazko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rola edukacji w kształtowaniu postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych / The role of education in shaping attitudes toward succession in the group of students of economic faculties

dr Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski), Uczelnia jako miejsce przedsiębiorczości akademickiej w aktywizacji zawodowej studentów / The university as a place of academic entrepreneurship in the professional activation of students

dr Marta Czyżewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Karolina Kozioł (Uniwersytet Rzeszowski), Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii Komisji Europejskiej EntreComp / Entrepreneurial competences level diagnosis of students at selected universities according to the methodology of the European Commission EntreComp

dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski), Badanie postaw przedsiębiorczych studentów ekonomii / Research on Entrepreneurial Attitudes of students of economics

dr Izabela Czaja, dr hab. Tomasz Kafel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pomiar wdrażania idei przedsiębiorczego uniwersytetu / Measuring the implementation of the entrepreneurial university idea

Dyskusja / Discussion

 

12:30 – 14:00 Sesja 2B (s. 532) / Session 2B (room 532)

 

dr inż. Danuta Janczewska, dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, dr inż. Marta Brzozowska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Edukacja logistyczna jako imperatyw kreowania nowoczesnych metod zarządzania w Industry 4.0 / The logistics education as imperative of Industry 4.0

dr Jolanta Maroń (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Edukacja logistyczna w Polsce w 2019 roku: wyzwania i perspektywy / Logistic Education in Poland in 2019: challenges and perspectives

dr Joanna Żukowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników / Methods for assessing employee competence development forms

dr Renata Nesterowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Rola MSP w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju / The role of SMEs in the socio-economic development of the country

dr Paweł Ziemiański, dr Beata Krawczyk-Bryłka, dr Michał T. Tomczak, dr Katarzyna Stankiewicz (Politechnika Gdańska), Zasada szalonego patchworku – efektuacja jako inspiracja do kształtowania relacji i postaw biznesowych / The Crazy Quilt Principle – Effectution as the Inspiration for Developing Business Relationship s and Attitudes

dr Paulina Filip (Uniwersytet Rzeszowski), Potencjał rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w przedsiębiorstwach małej i średniej skali / Development potential for small and medium enterprises in the context of innovative payment services

Dyskusja / Discussion

 

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa / Lunch
15:00 – 17:00 Sesja 3A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 3A (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. US dr hab. Paweł Czapliński, dr Barbara Osóch (Uniwersytet Szczeciński), Aktywność przedsiębiorcza studentów geografii i kierunków pokrewnych: wyniki ankietyzacji szkół wyższych Euroregionu Pomerania (Greifswald, Eberswalde, Szczecin) / Entrepreneurial activity of geography and related students: survey results of universities in the Pomerania Euroregion (Greifswald, Eberswalde, Szczecin)

dr inż. Lidia Kaliszczak, dr Katarzyna Sieradzka (Uniwersytet Rzeszowski), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów wobec współczesnych wyzwań rozwojowych / Shaping entrepreneurial attitudes of students towards contemporary development challenges

dr Wojciech Maciejewski, dr Paulina Szyja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Praktyczny wymiar kształcenia na uczelniach wyższych w ocenie studentów kierunku Ekonomia Społeczna / Practical education at universities in the opinion of Social Economy students

dr Anna Czaplińska (Uniwersytet Szczeciński), Postawy przedsiębiorcze Ukraińców / Entrepreneurial Attitudes of Ukrainians

prof. US dr hab. Paweł Czapliński, prof. US dr hab. Igor Kavetskyy (Uniwersytet Szczeciński), Marka narodowa – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorczości Ukraińców w Polsce / National brand – an opportunity or a threat to entrepreneurship of Ukrainians in Poland

dr Daniel Szostak (Uniwersytet Szczeciński) Innowacyjna przedsiębiorczość – wprowadzenie do problematyki / Innovative entrepreneurship – an introduction to the Issues

dr Marta Czyżewska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Inkubacja i akceleracja rozwoju startupów na przykładzie Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” / Incubation and acceleration of startups development based on Starting Platform “Start In Podkarpackie

Dyskusja / Discussion

 

15:00 – 17:00 Sesja 3B (s. 532) / Session 3B (room 532)

 

dr Renata Rettinger (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozwój turystyki inkluzywnej a konieczność edukacji w zakresie przedsiębiorczości / Development of inclusive tourism and entrepreneurship education

dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Przedsiębiorczość wybranych biur podróży w Rio de Janeiro prowadzonych przez brazylijską Polonię / Entrepreneurship of selected travel agencies in Rio de Janeiro run by the Polish community in Brazil

prof. UP dr hab. Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rozwój funkcji turystycznej wsi mazurskiej Nowe Guty – studium przypadku / Development of the tourist function of the Mazury village Nowe Guty – case study

prof. UP dr. hab. Peter Čuka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zadowolenie klienta w wybranych uzdrowiskach słowackich / Client satisfaction in selected slovak spas

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Pielgrzymowanie i turystyka religijna Polaków do Santiago de Compostela – przeszłość i teraźniejszość / Pilgrimage and religious tourism of Poles to Santiago de Compostela – past and present

dr Paweł Struś, dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Turystyka motocyklowa jako nowy czynnik rozwoju lokalnego w Polsce / Motorcycle tourism as a new factor of local development in Poland

dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Komercjalizacja socjalistycznego dziedzictwa Polski – produkty turystyczne, rozrywkowe i kolekcjonerskie oraz pamiątkarskie w stylu vintage / Commercialization of Polish socialist heritage – tourist, entertainment and collectible products and souvenirs in the vintage style

Dyskusja / Discussion

 

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa / Coffee break
17:30 – 19:15 Sesja 4A (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 4A (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

prof. ASW mjr dr hab. Piotr Maśloch (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), Globalne aspekty zarządzania bezpieczeństwem współczesnych organizacji a edukacja społeczna na poziomie lokalnym / Global aspects of security management of contemporary organizations and social education at the local level

dr Marcin J. Piątkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz źródeł finansowania / Analysis of investment activities of enterprises and financing sources

dr hab. Andrzej Raczyk (Uniwersytet Wrocławski), Jedna firma – wiele światów. Zróżnicowanie liczby i struktury rodzajów działalności w obrębie poszczególnych podmiotów gospodarczych na przykładzie Dolnego Śląska / One company – many worlds. Diversification of the number and structure of types of activities within individual business entities on the example of Lower Silesia

dr inż. Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński), Przedsiębiorczość mieszkańców slumsów. Inkluzja społeczna i prawo do miasta / The entrepreneurship of slum dwellers. Social inclusion and the right to the city

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Agnieszka Czekaj, mgr Anna Kownacka (Urząd Statystyczny w Krakowie), Finansowanie usług publicznych w obszarze kultury jako przejaw działań przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego / Financing public services in the area of culture as a manifestation of entrepreneurial activities of local government units

dr inż. Stanisław Biernat (SHH sp. z o.o., Wrocław), dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kreatywny region – Modele 3d w procesie decyzyjnym / Creative Region – 3d models in the decision-making process

Dyskusja / Discussion

 

17:30 – 19:15 Sesja 4B (s. 532) / Session 4B (Room 532)

 

dr Jolanta Zawora (Uniwersytet Rzeszowski), Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności lokalnych / The role partnership between public and private entities plays in economic and social development of local communities

dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Społeczno-ekonomiczny wymiar Smart City na przykładzie Polski / Socio-economic dimension of Smart City on the example of Poland

dr Anna Irena Szymańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Monika Płaziak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zachowania komunikacyjne młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych środków transportu / Communication behaviors of Krakow urban space young users regarding the choice of alternative means of transport

prof. UP dr hab. Józef Żychowskidr Witold Jucha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w świetle zmian ustrojowych na przykładzie wybranych zlewni Beskidu Niskiego, Mszanki i Bełczy / Changes in spatial development in the light of political changes on the example of selected drainage basins of the Low Beskids, Mszanka and Bełcza

dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Limity ustawowe a zróżnicowanie kosztów kredytu / Statutory limits and credit cost differentiation

Dyskusja / Discussion

 

20:00-23:00 Uroczysta kolacja – Restauracja „Kawaleria”, ul. Gołębia 4, Kraków / Gala Dinner – „Kawaleria” Restaurant, 4 Gołębia Street, Kraków

 

Wtorek, 8 października 2019 / Tuesday, 8 October 2019
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Registration of participants of Convention of Entrepreneurship Teachers
9:00 Otwarcie 12. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości / Opening of the 12th Entrepreneurship Teachers’ Convention
9:15 – 10:45 Sesja 5 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 5 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Marcin Semczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Znaczenie szkoły podstawowej w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich / The role of primary school in the socio-economic development of rural areas

dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Prawne uwarunkowania nauczania przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty / Legal conditions of teaching of entrepreneurship in Polish educational system

prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar, dr Agnieszka Świętek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kształcenie w zakresie biznesu z wykorzystaniem studiów przykładowych na podstawie projektu e3Cases / Business education with the use of case studies on the basis of e3Cases project

dr Jolanta Sajdera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Inicjatywy przedsiębiorcze na rzecz edukacji – działalność Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych / The entrepreneurial initiatives for education – on the example of the National Network of Educational Farms’ activities

dr Agnieszka Świętek, dr Wioletta Kilar, prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Zaangażowanie nauczycieli jako przejaw przedsiębiorczości w świetle międzynarodowego projektu Engagement&Beyond / Teacher engagement as a sign of entrepreneurship in the light of the international Engagement&Beyond project

Dyskusja / Discussion

 

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa / Coffee break
11:15 – 13:15 Sesja 6 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 6 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Michał Pachocki (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN), Mateusz Jeżowski, dyr. Agnieszka Rybińska (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Wpływ zagranicznych mobilności edukacyjnych na rozwój postaw przedsiębiorczych / The impact of transnational learning mobility on the development of entrepreneurial attitudes

dr Katarzyna Łobacz (Uniwersytet Szczeciński), dr Ewa Matuska (Akademia Pomorska w Słupsku), Podejście projektowe w nauczaniu przedsiębiorczości: przykłady, wyzwania, korzyści, zastosowanie / Project-based learning: case studies-based narration of challenges, benefits and applicability in entrepreneurship education

kier. Monika Wojciechowska (Ministerstwo Finansów), Działania Ministerstwa Finansów na rzecz wspierania edukacji finansowej w szkołach / Actions of the Ministry of Finance to support financial education in school

dyr. Barbara Owsiak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości, czyli jak ZUS uczy o ubezpieczeniach społecznych / Risk awareness and unconscious risk: how The Social Insurance Institution (ZUS) teaches about social security

dyr. Ewa Kruk (Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej), Społeczno-ekonomiczny i kulturowy wymiar edukacji finansowej w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych – dobre praktyki Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej / Socio-economic and cultural dimension of financial education in shaping entrepreneurial attitudes – good practices of the Society for Promotion of Financial Education

dyr. Urszula Szulc (Fundacja Warszawski Instytut Bankowości), Współpraca w edukacji / Partnership in education

prezes Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Alina Bączar-Bednorz, Aneta Dąbrowska (Fundacja GPW), Przedsiębiorczość w praktyce – projekty edukacyjne Fundacji GPW dla nauczycieli przedsiębiorczości i młodzieży szkolnej / Entrepreneurship in practice – educational projects of GPW Foundation for Entrepreneurship teachers and school students

Dyskusja / Discussion

 

13:15 – 14:00 Obiad / Lunch
14:00 – 15:45 Sesja 7 (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Session 7 (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

dr Paweł J. Dąbrowski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Refleksje nad nauczaniem przedsiębiorczości / On teaching entrepreneurship – reflections

prof. UEP dr hab. Dariusz Nowak, dr inż. Łukasz Wściubiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rola Olimpiady Przedsiębiorczości w edukacji – próba oceny założeń tematycznych / The role of the Entrepreneurship Olympiad in education – an attempt to evaluate thematic assumptions

dr inż. Łukasz Wściubiak, prof. UEP dr hab. Dariusz Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Olimpiada Przedsiębiorczości jako instrument wspierający edukację biznesową uczniów szkół ponadpodstawowych / The Entrepreneurship Olympiad as a tool supporting business education of secondary school students

dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Rola podstaw przedsiębiorczości w przygotowaniu ekonomicznym młodzieży do dorosłego życia / The role of Basics of Entrepreneurship in the economic preparation of young people for adult life

prof. UP dr hab. Wiktor Osuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Edyta Osuch (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie), Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w świetle nowej podstawy programowej – szanse i zagrożenia / Competences in interpersonal communication in the light of the new core curriculum – opportunities and threats

dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Koncepcja podręcznika „Krok w przedsiębiorczość” dla szkół ponadpodstawowych (do nowej podstawy programowej) / The concept of the textbook „Step into entrepreneurship” for secondary schools (in line with the new core curriculum)

mgr Waldemar Kotowski (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku), Koncepcja podręcznika do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości / The conception of the textbook to entrepreneurship education

Dyskusja / Discussion

 

15:45 – 16:15 Dyskusja końcowa na temat aktualnych wyzwań edukacji przedsiębiorczości i zamknięcie Konferencji (Audytorium im. Prof. W. Danka) / Final discussion on contemporary challenges in entrepreneurship education and closing ceremony of the Conference (The Prof. W. Danek Auditorium)
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa / Coffee break
16:30 – 18:30 Warsztaty (Audytorium im. Prof. W. Danka) Workshop (The Prof. W. Danek Auditorium)

 

Warsztaty pt. „Banki komercyjne a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe”

W nowej podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości pojawia się zagadnienie funkcjonowania na rynku finansowym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione: scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń zdobędzie wiedzę niezbędną do rozróżnienia banku komercyjnego od SKOK-u, podstaw prawnych funkcjonowania tych podmiotów oraz propozycje ćwiczeń i animacje, które ułatwią poprowadzenie takiej lekcji nauczycielowi.

Prowadzący: mgr Waldemar Kotowski (Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej)

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych otrzymują imienne potwierdzenia uczestnictwa.

 

Rejestracja uczestników, wszystkie przerwy kawowe i obiadowe przed Audytorium im. Prof. W. Danka / Registration of participants, all coffee and lunch breaks in front of the Prof. W. Danek Auditorium