Przejdź do treści

Publikacja

Oryginalne artykuły naukowe opracowane na bazie referatów wygłoszonych na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, zatwierdzone przez redaktorów i recenzentów do druku, wydane zostaną w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” (20 punktów wg listy MNiSW z 2020 r.).

 

Ze względu na monograficzny charakter publikacji do druku przyjmowane będą tylko prace naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematu konferencji, a także prace związane z problematyką etyki w przedsiębiorczości oraz nauczania przedsiębiorczości na różnych poziomach edukacji.

 

Uwaga: tekst streszczenia referatu w języku polskim lub angielskim powinien zostać przesłany wraz ze zgłoszeniem do dnia 13 września 2021r.
Prosimy o nadsyłanie artykułów bazujących na wygłoszonych na konferencji referatach do 25 października 2021 r. (sformatowanych zgodnie z podanymi wymogami w programie Word lub formacie *.rtf) w postaci elektronicznej wraz z tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim poprzez e-mail: pe@up.krakow.pl lub zapisane na CD na adres:

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowaowski
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084, Kraków, p. 426.

 

Uwaga: adres mailowy nadsyłania artykułów (pe@up.krakow.pl) jest inny niż adres sekretariatu konferencji (przedsiebiorczosc@up.krakow.pl), na który przysyłali Państwo zgłoszenia referatów! Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji.

 

Formatowanie tekstu artykułu do publikacji konferencyjnej zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej czasopisma: www.p-e.up.krakow.pl (zakładka: O czasopiśmie / Wytyczne dla autorów).

Sekretarz redakcji:

Redaktorzy publikacji on-line: