Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja

Oryginalne artykuły naukowe opracowane na bazie referatów wygłoszonych na Konferencji oraz podczas obrad Zjazdu Nauczycieli, zatwierdzone przez redaktorów i recenzentów do druku, wydane zostaną w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” (40 punktów wg listy MEiN z 2021 r.).

Ze względu na monograficzny charakter publikacji do druku przyjmowane będą tylko prace naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematu konferencji, a także prace związane z problematyką etyki w przedsiębiorczości oraz nauczania przedsiębiorczości na różnych poziomach edukacji.

Uwaga: tekst streszczenia referatu do 300 wyrazów w języku wygłaszania referatu, powinien zostać przesłany wraz ze zgłoszeniem do dnia 15 września 2022r.
Prosimy o nadsyłanie artykułów bazujących na wygłoszonych na konferencji referatach do 25 października 2022 r. (sformatowanych zgodnie z podanymi wymogami w programie Word lub formacie *.rtf) w postaci elektronicznej wraz z tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim poprzez system na stronie czasopisma lub na adres e-mail: pe@up.krakow.pl

Uwaga: adres mailowy nadsyłania artykułów (pe@up.krakow.pl) jest inny niż adres sekretariatu konferencji (przedsiebiorczosc@up.krakow.pl), na który przysyłali Państwo zgłoszenia referatów! Prosimy nie przysyłać artykułów na adres sekretariatu konferencji.

Formatowanie tekstu artykułu do publikacji konferencyjnej zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej czasopisma: www.p-e.up.krakow.pl (zakładka: O czasopiśmie / Wytyczne dla autorów).

Sekretarz redakcji:

Redaktorzy publikacji on-line: