Przejdź do treści

Tematyka

Cele Konferencji

Celem 18. Konferencji Naukowej będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, kształtowaniu rynku pracy, a także postaw przedsiębiorczych człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. W 2021 r. obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia znaczenia przedsiębiorczości w rozwoju podmiotów gospodarczych, co ma szczególne znaczenie w warunkach recesji gospodarczej wywołanej ograniczaniem aktywności gospodarczej w związku pandemią koronawirusa Covid-19.

Konferencja będzie tradycyjnie połączona z 14. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, który poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Zmierzać się będzie do odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i ekonomicznym. Obrady Zjazdu w 2021 r. będą się koncentrować na problematyce doskonalenia metod i doboru treści kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Jesteśmy również otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. Przewidziane są także specjalne warsztaty dla nauczycieli, jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na ich organizację.

 

Zachęcamy do udziału w Konferencji i Zjeździe w szczególności:

  • pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką przedsiębiorczości oraz edukacji z kraju i zagranicy;
  • studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, pedagogicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • osoby odpowiedzialne za realizację programów specjalności z zakresu przedsiębiorczości na różnego typu kierunkach studiów;
  • doradców metodycznych oraz nauczycieli przedsiębiorczości i innych przedmiotów z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego typu szkół;
  • autorów programów, podręczników i innych pomocy dydaktycznych do nauczania przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za edukację i rozwijanie przedsiębiorczości;
  • pracowników instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących usługi doradcze w zakresie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości;
  • przedsiębiorców i innych praktyków życia gospodarczego oraz wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

 

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski będzie dostępne w pierwszym dniu konferencji).