Przejdź do menu Przejdź do treści

Tematyka

Założenia programowe i cele Konferencji

Podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego różnej skali układów
przestrzennych od skali krajowej, poprzez regionalną po lokalną, jest rozwój działalności gospodarczej
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Konieczność powszechnego kształcenia ekonomicznego
wszystkich uczestników procesów społeczno-gospodarczych, jest szczególnie istotna współcześnie,
w warunkach dużej zmienności otoczenia. Obecnie szczególną rolę ogrywa światowa pandemia
COVID-19, a także dynamicznie zmieniające się uwarunkowania związane z sytuacją geopolityczną,
które często w odmiennym stopniu tworzą bariery, ale także oddziałują na możliwości rozwoju
działalności gospodarczej w poszczególnych sektorach, podmiotach gospodarczych, a także różnego
typu instytucjach państwowych i samorządowych.
W nawiązaniu do przedstawionych założeń przyjmujemy, że celem 19. Konferencji Naukowej będzie
prezentacja koncepcji teoretycznych podstaw analizy zmian oraz wyników prac badawczych
dotyczących uwarunkowań i modyfikacji kierunków działalności gospodarczej różnego typu podmiotów,
a także działania władz krajowych i samorządowych.

Konferencja będzie połączona z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, którego
celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań
kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym.

Zapraszamy do udziału w Konferencji i Zjeździe w szczególności: przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, innych instytucji oraz osoby zainteresowane problematyką przedsiębiorczości.

Szczególnie zachęcamy do prezentacji swoich doświadczeń, wyników badań oraz opinii na temat:

  • idei wprowadzenia w szkołach średnich przedmiotu szkolnego „biznes i zarządzanie”;
  • możliwości włączenia przedmiotu „biznes i zarządzanie” do przedmiotów maturalnych;
  • konieczności upowszechniania w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

W końcowej części konferencji przewidziany jest specjalny program dla nauczycieli, w tym szczególnie
nauczycieli przedsiębiorczości. Planuje się organizację dedykowanych warsztatów zarówno w formule
stacjonarnej, jak i terenowej.

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski będzie dostępne w pierwszym dniu konferencji).